Dostawa

  • Kurier DPD

    Termin dostawy: do 24h

    od 15 PLN

  • Darmowa dostawa
    na terenie Polski dla zamówień powyżej 500 PLN

Regulamin

§1 Wyjaśnienie wyrażeń zawartych w Regulaminie

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego https://spiropharm.com/sklep/, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym https://spiropharm.com/sklep/, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. Użyte w niniejszym regulaminie pisane z wielkiej litery wyrazy oznaczają:

a) Regulamin – Regulamin Sklepu Internetowego https://spiropharm.com/sklep/.
b) Sprzedawca - SPIROPHARM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie,
 ul. Nowogrodzka 50, lok. 515, 00-695 Warszawa, REGON: 361515061, NIP: 7010484150, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000557331.
c) Sklep Internetowy – Sklep Internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://spiropharm.com/sklep/.
d) Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego, w tym dokonująca zakupów.
e) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym, w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93).
f) Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
g) Umowa sprzedaży – zawarta na odległość umowa sprzedaży zawarta przez Sprzedawcę z Klientem za pośrednictwem Sklepu Internetowego, na zasadach określonych w Regulaminie
h) Produkty – sprzedawane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego:
- preparaty z linii SPIRO
- preparaty z linii BELLFEMINA
- preparaty z linii SPIROHEMP

§2 Postanowienia ogólne

1. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, oraz składania zamówień na produkty i usługi oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego nie jest konieczna rejestracja konta Klienta na stronie internetowej Sklepu Internetowego, jednakże Klient może dokonać rejestracji konta zgodnie z zasadami określonymi niniejszym regulaminem i dokonywać zakupu produktów i usług oferowanych przez Sprzedawcę korzystając z zarejestrowanego konta Klienta.
3. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem, a także powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego.
4. Sprzedawca w zakresie najszerszym, dopuszczalnym przepisami prawa, nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem Klienta lub osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
5. Sprzedawca oświadcza, że z uwagi na publiczny charakter sieci Internet i korzystanie
z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania 
i modyfikowania danych Klienta przez osoby nieuprawnione, w związku z czym Klient powinien stosować należyte środki techniczne minimalizujące przedmiotowe zagrożenia.
6. Sprzedawca oświadcza, że spełnia wszystkie określone przepisami prawa wymogi niezbędne do prowadzenia sprzedaży Produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§3 Rejestracja konta Klienta

1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
2. Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcji Sklepu Internetowego, są nieodpłatne.
3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym (adresu e-mail oraz określonego przez Klienta hasła).
4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta Klienta na adres e-mail Sprzedawcy, z adresu
 e-mail służącego do dokonania rejestracji konta Klienta w Sklepie Internetowym.

§4 Zamówienia

1. Zamówienia składane są za pośrednictwem Sklepu Internetowego na stronie internetowej https://spiropharm.com/sklep/ i dotyczyć mogą tylko Produktów wymienionych na tejże stronie internetowej w dniu składania przez Klienta zamówienia.
2. Zamówienie składa się korzystając z formularza zamówień, który dostępny jest na stronie internetowej Sklepu Internetowego, o której mowa w ust.1, podając dokładne dane osobowe, adres dostawy oraz numer NIP (w przypadku, gdy wymagana jest faktura VAT).
3. Składanie zamówień możliwe jest przez całą dobę.
4. Każde zamówienie zostaje potwierdzone przez Sklep Internetowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. Do zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą dochodzi z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
6. Klient zobowiązany jest do podania wszystkich informacji niezbędnych do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, o których mowa w ust. 2.
7. W razie podania przez Klienta danych niekompletnych, uniemożliwiających realizację zamówienia, złożone zamówienie nie będzie realizowane, a ewentualne dane osobowe zostaną usunięte z bazy danych sklepu.
8. W uzasadnionych przypadkach Sprzedawca może odmówić zrealizowania zamówienia, lub ograniczyć sposób płatności przez Klienta lub zażądać od Klienta przedpłaty za złożone zamówienie.
9. Wszelkie próby wyłudzenia lub inne działania na szkodę Sprzedawcy w szczególności poprzez podanie błędnych danych, są podstawą zawiadomienia organów ścigania 
o możliwości popełnienia przestępstwa.
10. W przypadku trudności z realizacją zamówienia, Sprzedawca, bez zbędnej zwłoki, poinformuje o nich Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej.
11. Sprzedawca realizuje zamówienia w dni powszednie, tj. od poniedziałku do piątku
 w godzinach pracy Sprzedawcy.

§5 Ceny oraz sposoby płatności

1. Ceny wszystkich Produktów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT w wysokości zgodnej z przepisami prawa obowiązującymi w dniu złożenia zamówienia przez Klienta.
2. Ceną wiążącą Produktów jest cena obowiązująca w momencie składania przez Klienta zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zaś zmiany ceny po złożeniu zamówienia nie wpływają na warunki sprzedaży.
3. Ostateczna cena do zapłaty przez Klienta powiększona zostanie o koszty dostawy według wariantu wybranego przez Klienta przy składaniu zamówienia, zgodnie z cennikiem operatora wykonującego doręczenie.
4. Cena należna za złożone zamówienie może być uiszczona w polskich złotych, lub w walucie Euro, według kursu NBP z dnia złożenia zamówienia przez Klienta zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
5. Płatność za zamówione Produkty w polskich złotych możliwa jest w następujących formach, według wyboru Klienta:
a) przelewem bankowym bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedawcy 35 1050 1953 1000 0090 8006 5460, który zostanie podany Klientowi w wiadomości e-mail potwierdzającej dokonanie nabycia.
b) za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej przez operatora płatności internetowych przelewy24.pl, zgodnie z zasadami określonymi przez operatora na stronie internetowej www.przelewy24.pl.
c) za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej przez operatora płatności internetowych PayPal, zgodnie z zasadami określonymi przez operatora na stronie internetowej www.paypal.com.
d) za pobraniem, przy odbiorze przesyłki.
6. Płatność za zamówione Produkty w walucie Euro możliwa jest jedynie za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej przez operatora płatności internetowych PayPal, zgodnie z zasadami określonymi przez operatora na stronie internetowej www.paypal.com.
7. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w wybranej formie w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia. W przypadku niedokonania płatności w ww. terminie Sprzedawca anuluje zamówienie, zaś klient nie może żądać od Sprzedawcy jego realizacji.
8. Sprzedawca, w zależności od woli Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem dostawy paragon albo fakturę VAT.

§6 Dostawa

1. Dostawa zamówionych Produktów na terenie Polski realizowana jest przez Pocztę Polską S.A., zgodnie z cennikiem obowiązującym u danego operatora w dniu dokonania zamówienia przez Klienta, na adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
2. Dostawa zamówionych Produktów poza granicami Polski (dotyczy tylko preparatów linii SPIRO i BELLFEMINA) realizowana jest przez Pocztę Polską S.A., zgodnie z cennikiem obowiązującym u danego operatora w dniu dokonania zamówienia przez Klienta, na adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
3. Odbiór przesyłki następuje za pisemnym potwierdzeniem. W momencie dokonania potwierdzenia na Klienta przechodzi prawo własności zamówionych Produktów oraz wszelkie ryzyka związane z ich posiadaniem i użytkowaniem.
4. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju, w obecności pracownika operatora dokonującego dostawy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika operatora spisania właściwego protokołu.

§7 Reklamacje

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów 
z umową. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi.
2. Pisemną reklamację należy kierować na adres Sprzedawcy w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji. W treści zgłoszenia reklamacyjnego należy podać imię, nazwisko i adres Klienta, datę dokonania zakupu, sposób przekazania informacji o załatwieniu reklamacji poprzez wyraźne oświadczenie
 i podanie adresu do korespondencji, na który należy kierować odpowiedź na reklamację
 w przypadku żądania pisemnego jej załatwienia, albo adresu poczty elektronicznej,
 w przypadku żądania przekazania informacji o jej załatwieniu drogą elektroniczną, a także zwięźle określić przyczyny zgłoszenia oraz żądania.
3. Sprzedawca w ciągu czternastu dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta 
i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
4. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Klient powinien dostarczyć Sprzedawcy reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów)
 i opisem reklamacji.
5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedawca wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił za nabycie danego produktu.

§8 Odstąpienie od umowy sprzedaży

1. Klient - Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym w terminie czternastu dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust., przy czym bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu).
2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi z zastrzeżeniem art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.).
3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy Nabywca otrzyma jako załącznik do wiadomości e-mail, o której mowa w § 3 ust 4 Regulaminu.
4. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy nie później niż w terminie czternastu dni od dnia odstąpienia od umowy.
5. W przypadku, gdy Konsument korzystając z prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży wybrał sposób dostarczenia Produktów będących przedmiotem zamówienia inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru.

§9 Dane osobowe

1. Sprzedawca jako administrator danych osobowych w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych zapewnia prawidłową ochronę i zgodne z przepisami prawa przetwarzanie danych osobowych Klientów.
2. Dokonując zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę oraz innych celach określonych w Regulaminie, w tym w celu realizacji przez Klienta płatności za pośrednictwem platformy płatności elektronicznych oraz w celu realizacji dostawy Produktów, jak również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
3. Klient zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 Ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Klientowi przez Sprzedawcę.
5. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Wydawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w zamówieniu i realizacji Karty Podarunkowej.
6. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

§10 Postanowienia końcowe


1. Informacje o produktach zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
3. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
4. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
5. Sprzedawca ma prawo zmiany Regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowej zmienionego regulaminu.
6. Zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
7. Pod adresem internetowym http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną 
i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów
i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających internetowej umowy sprzedaży lub umowy
o świadczenie usług.

8. Akceptując regulamin Sklepu, akceptujesz jednocześnie regulamin programu Spirolife http://spirolife.pl/regulamin
9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.04.2016.

Nie mam konta